Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són una manera de garantir el respecte a l’autonomia i a les decisions de la persona amb relació a la salut i la malaltia, en el moment que aquesta persona ja no pot decidir per si mateixa.

És un procés de reflexió personal que es tradueix en un document (Document de Voluntats Anticipades) en què s’expressen, de manera lliure i voluntària, les instruccions que s’hauran de tenir en compte quan aquesta persona ja no es pugui expressar per si mateixa.

L'objectiu dels documents de voluntats anticipades és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les.

Per obtenir més informació, us podeu adreçar a la Unitat d'atenció al ciutadà o a l'enllaç següent:

Pujar