Cartera de serveis

El Pius Hospital de Valls us ofereix un model assistencial centrat en el pacient.

El nostre model de salut fa front als nous paradigmes de la societat i s'organitza l'atenció mèdica, sanitària i social, amb uns fonaments  combinats, àgils i dinàmics.

Es potencia l'activitat ambulatòria: Consultes Externes, Hospitals de Dia, Rehabilitació domiciliària, Consultories, etc., incloent les últimes tecnologies i treballant amb telemedicina.
En l'àmbit de l'hospitalització, a més de l'hosptialització d'aguts, hi ha la Cirurgia sense Ingrés i l'Hospitalització a Domicili.

La base organitzativa i funcional s'encamina a conseguir els tres principals eixos del Pla de Salut:

Més salut per a tots i millor qualitat de vida
Millor qualitat, accessibilitat i seguretat en les intervencions sanitàries
Un sistema sanitari més sòlid i sostenible

Anatomia patològica

Anestèsia i reanimació

Clínica del dolor

Banc de Sang i Coagulació

Cirurgia especialitats quirúrgiques

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Diagnòstic per la imatge

Farmàcia

Geriatria

Gestió Clínica

Ginecologia i obstetrícia

Medicina interna i especialitats mèdiques

Medicina física i rehabilitació

El servei de Medicina Física i Rehabilitació del Pius Hospital diagnostica i tracta qualsevol procés discapacitant per accidents o malalties de la major part dels sistemes del cos humà com poden ser problemàtiques relacionades amb el cervell, la medul·la espinal, els nervis perifèrics, l'aparell locomotor, el sòl pelvià, les alteracions del llenguatge, la parla i la deglució o les amputacions, entre d'altres.

El servei ofereix tractament a persones de tots els grups d'edat des de nadons fins a gent gran, ja sigui hospitalitzats, de manera ambulatòria o bé a casa. Es proporcionen opcions de tractament mèdic farmacològic, ortopèdic, infiltracions o rehabilitació segons les necessitats, capacitats i sempre amb un objectiu individualitzat per a cada persona per tal d'aconseguir la major independència funcional i qualitat de vida possible.

El servei compta amb especialistes en Medicina Física i Rehabilitació i un equip multidisciplinar format per fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i auxiliars d'infermeria.

El servei compta amb especialistes en Medicina Física i Rehabilitació i un equip multidisciplinar format per fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i auxiliars d'infermeria.

Salut Laboral

Pediatria

Urgències

Laboratori d'anàlisis clíniques

En el marc de l'acord entre el Pius Hospital de Valls i l'Institut Català de la Salut, el laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre assumeix, de manera compartida i  complementària, la gestió integral de l'activitat generada pel laboratori del Pius Hospital, de forma que l'organització unificada funcionalment d'aquests laboratoris garanteixi les necessitats diagnostiques pròpies del Pius.

El laboratori del Pius Hospital és un dels diferents nivells organitzatius,  amb un responsable d'àmbit assignat, que vetlla per l'encaix en el model assistencial del propi centre, amb les seves pròpies especificitats, activitat i funcionament.

El laboratori del Pius Hospital de Valls és un àmbit del Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona -Terres de L'Ebre,

La població atesa és de l'Alt Camp i la Conca de Barberà.

El Laboratori del Pius Hospital és un laboratori multidisciplinar urgent i de rutina. Està ubicat a la planta baixa del Pius Hospital. El telèfon del laboratori és el 977 609 169.

Anàlisis clíniques. S'hi realitzen aproximadament unes 420.000 determinacions anuals provinents de 50.000 peticions o sol·licituds analítiques.

L'equip del laboratori està format pel Cap de Servei, una Coordinadora de tècnics i 7 tècnics especialistes. 

En el procés d'implantació d'un Sistema de Gestió de Qualitat, s'ha normalitzat la documentació de treball i es registren les diferents activitats per garantir la traçabilitat de les mostres. Així mateix, es vetlla per la revisió del equips i calibració si cal, així com per la capacitació dels professionals. Per a la implantació del sistema de Gestió de Qualitat compta amb el suport de la Secretària Tècnica de Qualitat i els processos del Pius Hospital de Valls.

Es fa formació dels alumnes en pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior  de Laboratori clínic i biomèdic.

Pujar