Drets i deures del ciutadà en relació amb la salut i l'atenció sanitària

La Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària, aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, ha estat definida tenint en compte la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, el procés de curació i la rehabilitació i, quan no sigui possible, l'acompanyament al final de la vida.

L'esmentada Carta fa referència a diferents àmbits: la igualtat i la no-discriminació, la prevenció i la promoció de la salut, l'autonomia de la persona, l'atenció sanitària, la intimitat i la confidencialitat, la informació i la participació, la investigació i l'experimentació, i la qualitat assistencial

Cal que tots ens comprometem amb el sistema sanitari i hi col·laborem, que en fem un ús responsable, que mantinguem uns hàbits de vida saludables, que participem en les activitats de prevenció i que ens informem dels nostres drets i deures.

Per obtenir més informació, us podeu adreçar a la Unitat d'atenció al ciutadà o a l'enllaç següent:

Pujar