Propostes de millora i reclamacions

Full de reclamacions

Podeu utilitzar aquest formulari per enviar-nos la vostra reclamació.

Dades de la persona que presenta la reclamació

Adjuntar documents

Dades de la persona afectada

Només cal emplenar-ho si feu la reclamació en nom d’una altra persona. En aquest cas, cal adjuntar una còpia emplenada del document següent (descarregar), una còpia del vostre document nacional d’identitat (DNI) i una còpia del DNI de la persona afectada.

Les vostres dades passaran a formar part d'un fitxer que compleix la normativa de confidencialitat que fixa el Codi Tipus:
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades a un fitxer, del qual és titular el Pius Hospital de Valls, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats que la seva possible relació amb la nostra entitat requereixen. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat al Pius Hospital de Valls, Pl. Sant Francesc, 1 43800 de Valls.

Pujar