Propostes de millora i reclamacions

Full d'agraïments

Podeu utilitzar aquest formulari per enviar-nos el vostre agraïment.

Dades de la persona que presenta l’agraïment

Les vostres dades passaran a formar part d'un fitxer que compleix la normativa de confidencialitat que fixa el Codi Tipus:
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades quedaran incorporades i seran tractades a un fitxer, del qual és titular el Pius Hospital de Valls, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats que la seva possible relació amb la nostra entitat requereixen. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit, i annexant fotocòpia del DNI, adreçat al Pius Hospital de Valls, Pl. Sant Francesc, 1 43800 de Valls.

Pujar