Residència Monserrat Cuadrada

Situada al nucli antic de Valls, en un entorn agradable, proper i familiar. Disposa d'habitacions individuals i dobles al voltant d'un agradable jardí interior.

Actua com a espai substitutori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats de la persona gran. Afavoreix el benestar físic, emocional i social i promou la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social.

Ofereix una atenció professional, de qualitat i molt personalitzada tenint en compte una visió holística i integral de la persona.

La Residència Monserrat Cuadrada us ofereix atenció mèdica i d'infermeria, atenció psicosocial, servei de rehabilitació i fisioteràpia, atenció al final de la vida i al dol.

Els professionals acrediten una preparació tècnica específica per poder desenvolupar les seves tasques amb iniciativa, seguretat i eficàcia; d'aquesta manera, accepten responsabilitats i resolen dificultats del dia a dia amb l'habilitat de comprendre les emocions dels usuaris.

Pot atendre 52 persones, 41 en places públiques i 11 en places privades.

Entre les activitats que es porten a terme al centre destaquen:

 • Atenció assistencial i sanitària. Acompanyament en visites mèdiques.
 • Atenció a les famílies. Gestió de tràmits. Procés Llei de la Dependència.
 • Atenció espiritual.
 • Tallers de memòria, tallers de psicoestimulació bàsica.
 • Programa de rehabilitació, teràpia grupal i individualitzada de manteniment fisicofuncional.
 • Tallers d'oci i d'animació sociocultural, sortides, celebracions festives i familiars.
 • Podologia.
 • Perruqueria.

CONTACTE

Costa Portal Nou, 5
43800 VALLS
977 60 96 17
informacio(ELIMINAR)@fundaciovilaniu.cat


Característiques

La casa té una capacitat residencial de 52 places, distribuïdes en dues plantes.

A la primera planta trobem 26 llits, que corresponen a 2 habitacions individuals i 12 dobles. Totes les habitacions disposen de lavabos, amb les corresponents dutxes. Aquesta planta també compta amb un lavabo assistit i un control d'infermeria.

La segona planta també disposa de 26 llits, distribuïts en 12 habitacions dobles i 2 individuals. A més, hi ha dos lavabos assistits.

La casa té una tercera planta, on s'ubica la bugaderia, les màquines, la sala de planxar, un magatzem i un vestidor per al personal.

A la planta baixa, hi trobem espais funcionals: recepció, sala de visites i d'espera, cuina, menjadors per als residents, sala d'estar, despatxos, gimnàs, lavabos adaptats i un pati interior molt assolellat, on els usuaris passen moltes estones.

Finalment, al soterrani trobem un espai que serveix per carregar i descarregar material ja que hi ha un muntacàrregues que arriba fins a la planta baixa.

Monserrat Cuadrada té capacitat, doncs, per a 52 places residencials, 36 de les quals són places en col·laboració amb l'ICASS i les 16 restants són places privades.

Horaris

Horari de menjador

 • Esmorzar: a les 8:30 h.
 • Dinar: a les 12.30h els usuaris assistits i a les 13.00h la resta.
 • Berenar: a les 17.00h.
 • Sopar: a les 19.30h els usuaris assistits i a les 20.00h la resta.

Horari de visites

 • L'horari de visites és de 9.00 a 13.00h i de 16.00h a 19.00h, tots els dies de la setmana.
 • El règim de visites és obert, respectant els horaris de menjador i descans dels residents.

Serveis

Serveis que ofereix

 • Allotjament i manutenció
 • Atenció mèdica i d'infermeria
 • Atenció psicosocial
 • Animació sociocultural
 • Servei de rehabilitació, fisioteràpia
 • Atenció al final de la vida i al dol
 • Sala d'estar, TV
 • Servei assistencial religiós
 • Servei d'acompanyament
 • Bugaderia
 • Servei de manteniment
 • Servei de neteja
 • Teràpia assistida amb animals

Serveis opcionals

 • Perruqueria/barberia
 • Podologia

Equip de Professionals

Per tal de garantir aquests serveis i d'atendre els usuaris amb professionalitat i qualitat són necessaris els professionals següents d'atenció directa.

 • Metge amb formació en geriatria
 • Infermeria
 • Treballador social
 • Personal cuidador amb formació específica acreditada, auxiliar de geriatria
 • Educador social / Animador sociocultural
 • Fisioterapeuta
 • Terapeuta ocupacional
 • Psicòleg

Missió, visió i valors

Normes generals de funcionament i convivència

 1. La Residència disposa d'un tauler d'anuncis en el qual s'exposen l'autorització del servei o establiment, el reglament de règim interior, la tarifa de preus actualitzada, l'avís de disponibilitat de fulls de reclamacions, el programa d'activitats, etc.
 2. L'usuari pot sortir i entrar de la Residència quan desitgi, fins a les 23.00h, tot respectant l'horari establert dels àpats i comunicant, al més aviat possible, la seva sortida.
 3. Les persones presumptament incapacitades sortiran acompanyades de familiars o d'altres persones.
 4. L'usuari pot absentar-se voluntàriament 30 dies durant tot l'any, període durant el qual se li reservarà la plaça. Durant el període d'absència l'usuari o, si escau, les persones que hi estiguin obligades continuaran realitzant l'aportació econòmica.
 5. L'usuari haurà de comunicar les possibles anomalies i irregularitats de funcionament o els possibles problemes amb altres residents al treballador social.
 6. L'usuari pot utilitzar les instal·lacions, els objectes i els aparells de la residència, sempre que en tingui cura i respecti l'ús que en puguin fer altres residents.
 7. L'usuari i els seus familiars o amics no poden estar als espais interns de la Residència amb animals.
 8. La correspondència es lliurarà directament a l'usuari o al seu representant.

DRETS I DEURES DELS RESIDENTS.

DRETS

La direcció està obligada a respectar i vetllar perquè es respectin els drets de la persona beneficiària, especialment els establerts a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, els quals es detallen a continuació.

 1. Dret a la informació suficient, entenedora i adequada respecte de la seva situació assistencial, sanitària i global, i també d'altres fets que l'afectin.
 2. Disposar dels ajuts i suports necessaris per comprendre la informació, si la persona té dificultats de comprensió de la llengua o alguna discapacitat física, psíquica o sensorial.
 3. Dret a rebre, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de la seva situació.
 4. Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que l'afecti a fi que, si escau, hi pugui donar el seu consentiment específic i lliure.
 5. Dret a comunicar i a rebre informació lliurement, per qualsevol mitjà de difusió, de manera accessible.
 6. Dret al secret de les comunicacions, llevat que es dicti una resolució judicial.
 7. Dret a la participació en la presa de decisions, en l'adopció i en l´execució de les mesures que l'afectin.
 8. Dret a la participació democràtica de les persones beneficiàries o llurs representants legals en el funcionament de la residència.
 9. Dret a la confidencialitat de totes les dades i informacions que constin en els expedients, d'acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 10. Dret a accedir, en condicions d'igualtat amb altres persones, sense cap discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, gènere ,orientació sexual, estat civil, situació familiar, edat, discapacitat, religió, ideologia o altres condicions o circumstàncies personals o socials.
 11. Dret a l'exercici de la llibertat individual per ingressar i romandre a l'establiment i per sortir-ne, sens perjudici del que estableix la legislació vigent respecte de les persones incapacitades i les persones sotmeses a mesures judicials d'internament, i a traslladar-se.
 12. Dret a considerar l'establiment on viu casa seva i el seu domicili.
 13. Dret a tenir objectes personals significatius per personalitzar l'entorn on viu l'usuari, sempre que es respectin els drets de les altres persones i procurant cercar un entorn reconegut com a propi.
 14. Dret a continuar mantenint, amb la major fluïdesa possible, la relació amb l'entorn familiar, afectiu, convivencial i social, tot respectant les formes de vida actuals i afavorint la comunicació amb l'exterior de l'habitatge.
 15. Dret a la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.
 16. Dret a rebre una atenció i assistència personalitzada, d'acord amb la situació i les necessitats de l'usuari, i a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions adequades per garantir un desenvolupament personal en condicions d'igualtat respecte de l'atenció que reben els altres ciutadans.
 17. Dret que es tingui en compte la situació personal i familiar de la persona usuària.
 18. Dret a ser tractat amb respecte i, sempre que es pugui, d'acord amb les seves conviccions culturals, religioses o filosòfiques.
 19. Dret a no ésser sotmès a cap mena d'immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física de la persona o de terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions s'han de justificar documentalment, han de constar a l'expedient assistencial de la persona usuària i s´han de comunicar al Ministeri Fiscal, d'acord amb el que estableixi la legislació.
 20. Dret a presentar suggeriments i a efectuar queixes i reclamacions. La persona beneficiària o representant legal podrà reclamar al Servei d'Inspecció i Registre del Departament d'Acció Social i Ciutadania en el supòsit de prestació inadequada dels serveis.
 21. Dret que sigui respectada la seva llengua, d'acord amb la legislació vigent, i que es garanteixi la comunicació.
 22. Dret a obtenir facilitats per a fer la declaració de voluntats anticipades, d'acord amb la legislació vigent.
 23. Dret a exercir la pràctica religiosa, respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.
 24. Dret a exercir lliurement els drets polítics, tot respectant el funcionament normal de l'establiment i la llibertat de les altres persones.
 25. Dret a conèixer el reglament intern del servei, i també els drets i els deures.

DEURES

La persona beneficiària o, si escau, la persona que la representi legalment tenen els deures següents:

 1. Deure de facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per valorar i atendre adequadament la situació.
 2. Deure de complir els acords relacionats amb la prestació concedida i de seguir el pla d'atenció social individual, familiar o convivencial, així com les orientacions del personal professional, i de comprometre's a participar activament en el procés i a tenir cura de la seva salut.
 3. Deure de comunicar els canvis que es produeixin en la seva situació personal i familiar que puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes.
 4. Deure de destinar la prestació a la finalitat per a la qual s'ha concedit.
 5. Deure de retornar els diners rebuts indegudament.
 6. Deure de comparèixer davant l´Administració, a requeriment de l´òrgan que hagi atorgat una prestació.
 7. Deure d´observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per facilitar la convivència en la resolució dels problemes.
 8. Deure de respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.
 9. Deure d´atendre les indicacions del personal i de comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones.
 10. Deure de complir les normes i els procediments per a l´ús i el gaudi de les prestacions.
 11. Deure d´utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i de tenir-ne cura.
 12. Deure de contribuir al finançament del cost del centre o servei, si així ho estableix la normativa aplicable.
 13. Deure de complir les obligacions que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis socials de Catalunya.
 14. Deure de facilitar els estris i el vestuari d´ús personal.

L´incompliment greu i degudament provat de la normativa aplicable, del que preveu la resolució o del contracte o reglament, per causa imputable a la persona beneficiària, podrà comportar la suspensió o el cessament de la prestació, sempre d´acord amb la normativa vigent aplicable i amb el procediment administratiu corresponent, amb l'autorització prèvia i escrita de la Generalitat i garantint, sempre, la protecció de les persones.

Història

La Residència Casa Monserrat Cuadrada està situada al nucli antic de la ciutat de Valls. Ocupa una antiga finca privada que va ser llegada com a casa de beneficència per voluntat expressa del seu propietari.

El propietari de la finca, Monserrat Cuadrada, va morir vidu i sense fills i deixà cases i terres del seu patrimoni amb la voluntat expressa que es dediquessin a finalitats socials i amb criteris cristians. Amb aquest objectiu, es posa en marxa la Fundació Monserrat Cuadrada, presidida pel llavors rector de la parròquia de Sant Joan, Mn. Josep Pascual Palau. També formaven part de la Fundació els dos marmessors i tres matrimonis de la parròquia. La Fundació fou aprovada canònicament per l'arquebisbe Josep Pont i Gol.

Mn. Pascual, que havia conegut el fundador dels Germans de la Creu Blanca, el germà Isidoro, va oferir-li la casa pairal Monserrat Cuadrada perquè hi pogués acollir uns serveis adreçats a homes ancians, desvalguts i sense recursos. La Fundació tindria cura d'arranjar el lloc i també d'anar cercant els mitjans econòmics per garantir el funcionament de la llar. Inicialment, dos germans de la Creu Blanca van posar en marxa el projecte i acolliren onze homes. El compromís dels Germans Franciscans de la Creu Blanca es féu públic en la celebració de l'eucaristia del 24 de gener de 1981.

A partir de l'octubre de 1998, també s'acullen dones com a residents, per l'acceptació d'un llegat d'Assumpció Coll a la Fundació que imposa aquesta condició.

El 2006 els Germans deixen la Casa, la qual passa a dependre de l'Ajuntament de Valls. La gestió, a partir d'aquell moment, l'assumeix la Fundació Pública Municipal Pius Hospital de Valls. Es tanca, aleshores, l'etapa benèfica i s'inicia un procés de modernització organitzativa i d'adaptació funcional. En aquest sentit, es reforma l'edifici amb l'objectiu de transformar-lo en un equipament residencial homologable i integrat en el sistema públic d'atenció social.

L'any 2008, i com a conseqüència del procés de reorganització jurídica del grup d'empreses de serveis de l'Ajuntament de Valls, es crea la Fundació Privada Vilaniu per a l'Atenció a la Dependència, la qual passarà a assumir la gestió de la Residència.

Pujar