Pla Estratègic 2022-2025

Gestió Pius Hospital de Valls ha formulat el Pla Estratègic per al període 2022-2025, un nou full de ruta que inclou 8 línies estratègiques i 24 objectius per als diferents àmbits del centre. El document ha estat elaborat de forma participativa, després del treball realitzat els darrers mesos amb els responsables de l'organització i amb la participació dels agents del territori, proveïdors i autoritat sanitària.


 

Missió:

Cuidem les persones del territori amb una atenció de salut i social, de qualitat, propera i amb capacitat de resposta.

Visió:

Liderar l'atenció integrada social i sanitària en el territori per millorar el benestar de les persones.

Valors:

Compromís, confiança, innovació, humanitat i sostenibilitat

> Descarregar Pla Estratègic (PDF)


 

Línies estratègiques:

L1. Vetllar per la sostenibilitat econòmica, ambiental i emocional de l'organització en el seu entorn i amb la fórmula jurídica adient

Donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la nostra població amb els recursos adients, amb un nou model organitzatiu empàtic que promogui la participació i la innovació.

 • Maximitzar els resultats en salut al territori amb els recursos assignats. Ser eficients en el consum i en la gestió dels recursos.
 • Aproximar els serveis assistencials al territori evitant desplaçaments innecessaris, preservant l'impacte econòmic i ambiental.
 • Impulsar la col·laboració i participació en les activitats de promoció de la salut de la població i oferir activitats pels professionals que fomentin les interrelacions personals i incentivin el tracte proper i familiar.
 • Evolucionar cap a la forma jurídica que ens permeti garantir el model assistencial amb autonomia de gestió alineat amb la missió i visió de l'organització.

L2. Consolidar la visió territorial i treball en xarxa amb un model col·laboratiu i capil·lar en l’ecosistema de salut.

Garantir la continuïtat de l'atenció sanitària i social de la persona facilitant la territorialització i descentralització de cartera de serveis i processos assistencials 

 • Treballar per un model d'atenció integrada sanitària i social en el territori entre els diferents àmbits d'assitència, tenint en compte el seu entorn habitual i/o familiar.
 • Ampliar el model de col·laboració entre els diferents agents i proveïdors del territori per tal de millorar la capacitat assistencial.
 • Potenciar el continuum assitencial per millorar la coordinació en la cura i l'atenció al pacient amb un treball compartit amb Atenció Primària

L3. Ser la primera opció per les persones de la nostra àrea de referència per l’atenció aguda i l’atenció a la cronicitat

Ser un centre pròxim, àgil i resolutiu per a les necessitats de salut, garantint l'acompanyament necessari a les persones amb problemes crònics i complexes.

 • Instaurar un nou model d'atenció en el nostre Hospital, basada en l'assistència compartida medicoquirúrgica, introduint la figura del metge hospitalista, amb l'objectiu de millorar els resultats de salut, la seguretat i satisfacció dels pacients.
 • Millorar l' accessibilitat i resolució en l'ambit urgent, ambulatori i quirúrgic, sent referents de l'activitat de mitja i baixa complexitat del territori. 
 • Potenciar un model de cronicitat centrat en les persones fràgils, amb cronicat complexe o avançada, incloent les situacions de final de vida.

L4. Millorar la gestió clínica, augmentant el valor en els processos assistencials i de suport i promovent la millora continua

Impregnar de la cultura de la qualitat, la seguretat i el desplegament de la gestió per processos a tots els nivells de l'organització.

 • Desimplantar pràctiques de poc valor per disminuir riscos i adequar els recursos a
  alternatives efectives.
 • Optimitzar i consolidar la gestió per processos. Integrar l'anàlisi de dades en la presa de decisions.
 • Consolidar la participació en les estratègies de qualitat i seguretat dels pacients a tots els nivells de l'organització

L5. Incorporar l’experiència de la persona en la millora continua dels processos i serveis assistencials.

Assolir una millora del benestar tenint en compte les dimensions clíniques,  socials i emocionals de la persona.

 • Potenciar una assistència i comunicació personalitzada per aconseguir una presa de decisions compartides.
 • Incorporar les necessitats, percepcions i expectatives de les persones a la millora de processos i serveis

L6. Potenciar el lideratge professional augmentant l’autonomia de gestió, la capacitació i la gestió del coneixement

Promoure la participació dels professionals en la presa de decisions,  potenciant el seu desenvolupament mitjançant la formació continuada, la  docència i la recerca, per incrementar el sentiment de pertinença.

 • Promoure una política de gestió de persones que fomenti el desenvolupament i el potencial dels profesionals i alhora promogui la fidelització.
 • Liderar la comunicació interna impulsant la difusió de la informació de forma àgil i transparent.
 • Fomentar el lideratge proactiu i de cohesió dels equips, treballant les capacitats dels líders de l'organització.

L7. Promoure la digitalització, la innovació tecnològica i organitzativa com a palanca transformadora

Incrementar la capacitat assistencial, la interoperatibilitat entre  professionals i la traçabilitat dels pacients, establint noves formes de  comunicació. 

 • Dotar els professionals d'eines tecnològiques i coneixement digital per ser més eficients en els processos de l'organització.
 • Activar eines per millorar la comunicació externa.
 • Potenciar solucions digitals per facilitar l'empoderament dels pacient i guanyar en eficiencia.

L8. Crear un model disruptiu i singular d'un futur parc de salut per Valls i comarques que inclogui tots els àmbits assistencials

Disposar d'uns equipaments i instal·lacions sostenibles, moderns i  comfortables que facilitin una assistència integrada i integral, per millorar el  benestar de les persones i els professionals.

 • Liderar i participar en les fases de disseny i construcció d'un nou parc de salut a Valls segons la definició del model assistencial aprovat pel Catsalut i proposat per Gestió Pius Hospital de Valls i direcció atenció primària, prioritzant l'àmbit sociosanitari, ambulatori i de primària.
 • Elaborar un pla d'espais sostenible i eficient vinculat a la memòria bàsica dels dèficits estructurals i un pla d'equipaments del centre per avançar en el model disruptiu i singular.
 • Adequar les instal·lacions actuals per optimitzar les inversions en manteniment , en seguretat, i eficiència energética.

Pujar