Pla estratègic 2016-2020

Principals línies estratègiques

1. Vetllar per la sostenibilitat de l’hospital en el seu entorn

 • Realitzar l'adaptació de dispositius assistencials al Pla de Salut de Catalunya 2016-2020: ampliar i donar continuïtat a les unitats iniciades (UGA, subaguts, hospital de dia geriàtric, CMA, UDR, UDMC, HADO, UCE, UA...) Vetllant per a que el concert s'adeqüi ales noves orientacions del Pla de Salut. Cartera de serveis actualitzada i la forma de prestació d'acord a les necessitats del territori i, a partir de les noves tendències del sector.
 • Liderar l'atenció integral a la cronicitat en el territori com un dels aspectes identitari.
 • Desenvolupar el projecte PIAISS (Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i   Sanitària).
 • Augmentar l'oferta assistencial als assegurats de mútues i privats complint el codi ètic, cercant la diversificació i el finançament.
 • Dotar-se d'un Pla de comunicació interna i externa que permeti complir amb les línies estratègiques.
 • Revisar processos assistencials i no assistencials, cercant la millora de la qualitat, eficiència i sostenibilitat.
 • Garantir el desplegament de la Cartera de Serveis Socials segons la normativa establerta en cercant possibles noves línies d'intervenció.

2. Desenvolupar la nova identitat jurídica societària

 •  Realitzar les accions necessàries per adaptar-se a les normatives.
 •  Dotar-se d'una identitat jurídica que faciliti l'autonomia de gestió i permeti complir amb la missió i la visió.

3. Desenvolupar el Model de Gestió Clínica prioritzant la seguretat del pacient a través de la implementació de la política de qualitat

 • Redissenyar i desplegar la Gestió per Processos en l'organització dels diversos serveis i àmbits (mapa de processos), fent  els canvis estructurals i organitzatius que facilitin la seva implementació.
 • Implementar la cultura de l'avaluació i millora continua en els processos  a partir de la eficiència i de la satisfacció del ciutadà, fomentant l'autoavaluació a partir de l'anàlisi del sistema de gestió, i establint plans de millora.
 • Disminuir la variabilitat de la pràctica clínica disposant d'eines de gestió clínica que estandarditzin la prestació de serveis amb la màxima eficiència, qualitat i seguretat dels pacients.
 • Desplegar el model d'infermeria avançada.
 • Dissenyar i desplegar un Model d'Atenció Social en tota l'organització, als diferents serveis i àmbits, centrada en la persona i el seu entorn familiar. De forma coordinada amb els dispositius assistencials.

4. Potenciar les línies de Docència, Recerca i Gestió del Coneixement

 • Actualitzar el marc de relació amb la Universitat Rovira i Virgili.
 • Facilitar la millora de les línies de docència i recerca i potenciar-ne de noves.

5. Consolidar la visió territorial i treball en xarxa

 • Orientar el model assistencial basat en la continuïtat com a tret identitari fent coordinació entre nivells i gestió de casos a nivell territorial.
 • Establir aliances amb altres proveïdors (AP, ASSIR, AE, SS, Salut Mental, voluntariat...) per fer una actuació coordinada que repercuteixi directament a l'atenció a la persona.
 • Fomentar la resolució en el territori.
 • Participar en la gestió de dispositius d'Atenció Primària.

6. Definir i implementar la política de gestió de persones

 • Revisar i actualitzar horaris i distribució de carregues de treball de forma que permeti complir amb les línies estratègiques.
 • Revisar polítiques i procediments relacionats amb l'administració del personal, mantenint el diàleg i la corresponsabilització entre els diferents estaments.
 • Definir i implementar la política de captació, desenvolupament i avaluació del personal i la seva fidelització a través de la gestió per competències.
 • Dotar-se d'un Pla de formació  i realitzar les accions formatives necessàries que permetin complir amb les línies estratègiques.

7. Realitzar l’adequació i manteniment d’infraestructures i equipaments d’acord a la revisió del rol del Pius Hospital de Valls en la prestació de servei al territori.

 •  Elaborar el Pla de Reordenació de tots els centres de Gestió Pius Hospital de Valls, S.A. integrant les necessitats    assistencials de la població de l'Alt Camp i la Conca de Barberà a la cartera de serveis revisada, adequant infraestructures, equipaments, sistemes d'informació i revisant les dotacions de persones i perfils professionals necessaris.
 •  Definir i implementar el Pla Director d'espais.
 •  Definir i implementar el Pla Director d'equipaments i tecnologia per adequar les eines a la cartera de serveis.
 •  Definir i implementar el Pla Director de sistemes d'informació i Tecnologies de la informació    

Pujar