Codi Ètic

Revisat i aprovat 18/03/2013

Àmbit d'influència: Tots els centres gestionats per la SAM Pius Hospital de Valls.

El Pius Hospital de Valls és una Institució compromesa en el respecte a la normativa legal i a un comportament ètic, tant amb els malalts i les seves famílies com amb la resta de professionals, administracions i entitats amb les que es relaciona.

Per aquest motiu, defineix una sèrie d'àmbits on promoure aquest comportament:

Àmbit clínic

 1. Compromís de tot l'equip humà del Pius Hospital de Valls en prestar la millor atenció sanitària integral als seus pacients, amb la major qualitat humana i tècnica possible.
 2. Respecte a la dignitat dels pacients, sense discriminació per motius de sexe, edat, raça, condició social, religió o ideologia (sempre i quant l'exercici d'aquesta ideologia no entri en conflicte amb la declaració del Drets Humans o la legislació vigent). Es vetllarà pels drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària, aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, a 24 de juliol de 2001.
 3. La relació equip terapèutic-pacient/família es basarà en els principis de no maleficència i justícia, beneficència i autonomia, respectant especialment els criteris de confidencialitat, veracitat i comprensibilitat de la informació.
 4. La Comissió de Bioètica del centre es constitueix com a òrgan de consulta i formació continuada respecte d'aquests principis.
 5. La informació és l'element clau dels procediments clínics, de diagnòstic i de terapèutica, per tal que el pacient pugui prestar el seu consentiment a les actuacions indicades i participar en la presa de decisions.
 6. Per afavorir la presa de decisions, l'hospital disposarà d'informació escrita sobre procediments específics relacionats amb el consentiment informat de processos invasius o de risc, actes anestèsics i quirúrgics que ho requereixin i transfusions, així com en altres situacions especials com ara: voluntats anticipades, avaluació i tractament en fase terminal, procediments d'immobilització física, actuació prevista en casos de pacients sense capacitat o sota tutela i l'avaluació d'aquesta en casos de trastorn de la consciència i en l'adolescència.
 7. Es vetllarà, especialment, per preservar la intimitat dels pacients en totes les actuacions, tan informatives com diagnòstiques i terapèutiques.
 8. També es prendran mesures específiques per vetllar per la seguretat física i integral dels pacients.
 9. La qualitat tècnica de qualsevol procés assistencial serà idèntica tant en la prestació pública com en la privada.

Àmbit professional

 1. L'Hospital vetllarà per un entorn professional basat en la confiança mútua i respecte entre els professionals, i afavoridor del companyerisme.
 2. Els professionals respectaran l'estructura organitzativa i aquesta vetllarà pel seu desenvolupament professional , acadèmic i humà.
 3. Els professionals tindran el compromís de mantenir una formació, competència i eficiència adequades a l'activitat que desenvolupen.
 4. Els professionals actuaran amb responsabilitat davant la pròpia malaltia o la d'un company respectant, especialment, la confidencialitat i la intimitat.
 5. La política laboral serà respectuosa amb la normativa vigent, proactiva en la prevenció de riscos laborals i facilitadora de la promoció laboral dels treballadors. A tots els nivells professionals hi haurà el compromís de promoure una bona comunicació interpersonal.
 6. Amb l'objectiu de reforçar el compromís ètic i evitar possibles conflictes, el personal rebutjarà retribucions en diners o equivalent de qualsevol proveïdor o pacient de l'Hospital que pugui suposar un tracte de favor.
 7. La Institució facilitarà al professional l'objecció de consciència en els supòsits en què es contempla en la legislació vigent i/o segons el codi deontològic propi de la professió.
 8. Cap professional no oferirà l'opció d'assistència privada per a un procediment que tingui cobertura pública en el context del desenvolupament de la seva activitat assistencial pública en el centre.

Àmbit acadèmic

 1. L'Hospital afavorirà la formació dels seus professionals i la transmissió docent de les seves habilitats, amb els vincles adients per a aquesta tasca com són la Universitat i els altres centres hospitalaris.
 2. El professional s'esforçarà en actualitzar la seva experiència i coneixements.
 3. Es promourà l'activitat investigadora, garantint especialment els principis ètics, així com l'aplicació del consentiment informat i normes de confidencialitat.

Àmbit de gestió

 1. La pràctica empresarial de la gerència de l'Hospital promourà una gestió eficient, transparent i responsable, que ofereixi respostes eficaces a les necessitats de la població de la seva àrea d'influència.
 2. Exigirà a tots els proveïdors reciprocitat en la honestedat de les relacions comercials i respecte a la normativa legal vigent.
 3. L'empresa determinarà polítiques organitzatives que contribueixin a la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors.
 4. Les polítiques de l'empresa vetllaran per una actuació amb criteris ètics respecte a la publicitat, comercialització, pràctiques competitives i procediments econòmico-financers.
 5. Realitzarà una gestió eficient i preventiva dels edificis, instal·lacions i equipaments per tal que proporcionin seguretat, confort i eficàcia tant als pacients com als professionals i visitants. Tanmateix, la institució promourà accions per a minimitzar els riscos laborals dels treballadors.
 6. Mantindrà una activitat proactiva referent a la protecció del medi ambient amb especial atenció als materials de rebuig perillosos.
 7. S'aplicaran amb especial cura polítiques destinades a millorar la protecció de dades, element clau en l'aplicació del dret a la confidencialitat.
 8. L'Hospital, en tant que garanteix l'equitat d'accés dins la prestació pública, accepta, també, realitzar activitat contractada amb entitats d'assegurança lliure o directament amb els pacients o bé per l'arrendament d'espais o recursos. La finalitat de realitzar aquesta activitat privada és contribuir a garantir un millor servei públic. En aquest sentit, els recursos addicionals obtinguts per pràctica privada es reinvertiran en la pròpia institució i ajudaran a suportar els costos d'amortització d'instal·lacions i equipaments del centre.
 9. La Institució avaluarà i revisarà el present Codi Ètic cada tres anys, o sempre que es consideri adient, a proposta del Comitè de Bioética o del Comitè Directiu.
 10. Els òrgans directius del Pius Hospital de Valls són responsables de l'aprovació del present Codi Ètic, i també de vetllar per la seva vigència i acompliment.

Pujar