← Altres entrades

04/06/2024

Metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació

Data inici convocatòria: 04/06/2024

Data final convocatòria: 30/06/2024

Referència: 2024/010

S'ofereix:

 • Lloc de treball de metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.
 • Jornada completa.
 • L'activitat es realitza al Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i del Pius Hospital de Valls.
 • Incorporació: immediata.
 • Accés a tecnologia d'avantguarda, incloent-hi equips d'ecografia i teràpia d'ones de xoc, per donar suport a la pràctica de la rehabilitació de l'aparell locomotor i intervencionista. A més d'equips específics per a RHB vestibular (posturògraf, realitat virtual), per a RHB cardíaca (ergoespirometria), per a disfàgia (Vitalstim), etc.
 • Oportunitat de desenvolupar programes de rehabilitació intervencionista (àrea en expansió).
 • Possibilitat de participar en activitats de docència (pre i postgrau) i investigació en un entorn hospitalari universitari.
 • Suport per a la formació mèdica contínua i el desenvolupament professional. Carrera professional.
 • Col·laboració amb equip multidisciplinar de professionals de la salut.

Es requereix:

 • Títol de metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació via MIR (homologació en el cas de professionals extracomunitaris).
 • Experiència prèvia en el camp de la rehabilitació.
 • Habilitat per treballar en equip i comunicar-se eficaçment amb altres professionals de la salut.

Es valorarà:

 • Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).

 • Formació.

 • Valoració del candidat (avaluació d'aptituds i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: amespuny@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2024/010

(*) En el currículum vitae hauran de constar tots els mèrits que el candidat/a consideri que puguin ser valorats d'acord amb els barems a aplicar en cada convocatòria (serveis prestats al Pius, serveis prestats en altres centres sanitaris, formació reglada, formació continuada, LISMI, nivell de català), així com qualsevol altre informació que consideri oportuna i que d'acord amb els barems pugui ser valorada. No es valorarà cap mèrit que no estigui relacionat en el currículum vitae (cv) i/o que s'entregui passat el termini de presentació de candidatures.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es posa en el seu coneixement que el fet de presentar-se a aquesta convocatòria, implica el coneixement, per part seva, que Gestió Pius Hospital de Valls, SAM disposa d'un arxiu documental, en el que s'integraran les seves dades, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats necessàries per la realització d'aquesta convocatòria. En cas de no ser seleccionat/da aquestes dades, en mantindran per un període d'un any.

Es responsabilitat del candidat la veracitat i correcció de la documentació presentada i té la facultat d'exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se , per escrit, al Departament de Recursos Humans.