← Altres entrades

22/04/2024

Metge/essa Adjunt Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Data inici convocatòria: 22/04/2024

Data final convocatòria: 30/06/2024

Referència: 2024/005

S'ofereix:

  • Lloc de treball a jornada completa de metge/essa adjunt al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.

  • Contracte laboral fixe (període de prova segons conveni col·lectiu)

  • Grup professional: 1

  • Incorporació immediata.

Es requereix:

  • Títol de metge/essa especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Es valorarà:

  • Serveis prestats (A Gestió Pius Hospital o altres centres sanitaris).

  • Formació.

  • Valoració del candidat (avaluació d'aptituds i entrevista personal).

Per aquesta convocatòria, s'utilitzaran els barems específics.

Les persones interessades han d'enviar el seu currículum vitae (*) actualitzat a través del nostre formulari de Borsa de treball, i entregar còpia de la vida laboral actualitzada i dels títols i certificats que acreditin la formació realitzada, de forma presencial a RRHH del Pius Hospital o mitjançant el següent correu electrònic: amespuny@piushospital.cat

Indicant la referència de la convocatòria: 2024/005

(*) En el currículum vitae hauran de constar tots els mèrits que el candidat/a consideri que puguin ser valorats d'acord amb els barems a aplicar en cada convocatòria (serveis prestats al Pius, serveis prestats en altres centres sanitaris, formació reglada, formació continuada, LISMI, nivell de català), així com qualsevol altre informació que consideri oportuna i que d'acord amb els barems pugui ser valorada. No es valorarà cap mèrit que no estigui relacionat en el currículum vitae (cv) i/o que s'entregui passat el termini de presentació de candidatures.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es posa en el seu coneixement que el fet de presentar-se a aquesta convocatòria, implica el coneixement, per part seva, que Gestió Pius Hospital de Valls, SAM disposa d'un arxiu documental, en el que s'integraran les seves dades, amb la finalitat de poder dur a terme les activitats necessàries per la realització d'aquesta convocatòria. En cas de no ser seleccionat/da aquestes dades, en mantindran per un període d'un any.

Es responsabilitat del candidat la veracitat i correcció de la documentació presentada i té la facultat d'exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se , per escrit, al Departament de Recursos Humans.