Canal de denúncies

Què és el Sistema Intern d'Alertes?

El Sistema Intern d'Alertes en Matèria d'Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

Legislació:

Objectiu:

L'objectiu principal d'aquesta normativa és assegurar que qualsevol persona treballadora tingui a la seva disposició un instrument que li faciliti la revelació de possibles infraccions o irregularitats que puguin estar ocorrent en l'empresa.

Procediment:

S'ha establert l'obligació de crear un canal "Sistema Intern d'Alertes" que ha de permetre recollir les infraccions o alertes relatives a la intimitat personal, seguretat, contractació pública, o qualsevol altra situació que es consideri irregular.

Així mateix, ha d'existir un seguiment de l'estat de la denúncia i es determina un termini màxim de 3 mesos per a la seva resolució.

Protecció al denunciant:

La protecció dels denunciants és una base essencial de la norma.

En aquest sentit, s'entén com a "denunciant" a la persona física que comunica les infraccions comeses en el desenvolupament d'una activitat laboral.

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, prohibeix les represàlies contra les persones alertadores. Estableix mesures de suport i de protecció específiques per als alertadors que informin sobre infraccions incloses en el seu àmbit d'aplicació.

A través d'aquest sistema es pot alertar sobre les anomalies següents:

Principis en què es basa la normativa:

Drets de les persones afectades:

Les persones a qui s'imputen les conductes o fets de l'alerta, o aquelles que en resultin afectades pel seu seguiment, se'ls ha de garantir els drets següents:

a) Dret a conèixer els fets o conductes que se'ls imputen.

b) Dret a ser escoltat.

c) Dret a la presumpció d'innocència i respecte a l'honor.

d) Dret a la confidencialitat i de reserva d'identitat. Els dret de confidencialitat i de reserva d'identitat també s'estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats en la mesura i la forma que ho permeti la investigació dels fets o situació. La garantia de confidencialitat no impedeix la divulgació de la identitat de la persona afectada en els supòsits en què existeixi una obligació imposada per l'ordenament jurídic ni impedeix, especialment, la cessió de les dades que requereixin els jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d'investigació.

Protecció de dades

Identificació del tractament: "Sistema Intern d'Alertes "

Responsable del tractament: Gestió Pius Hospital de Valls CIF: A-43233618

Finalitat del tractament: registre i seguiment de les comunicacions del Sistema Intern d'Alertes  de Gestió Pius Hospital de Valls en Matèria d'Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA).

Legitimació: Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Destinataris: No es comuniquen dades personals.

Drets de les persones interessades: Exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d'oposició de les seves dades d'acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades.

Per fer-ne ús cal enviar un correu electrònic al  Delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@piushospital.cat 

Pujar