Comissions

Comissió Assessora de Formació

La Comissió Assessora de Formació del Pius Hospital de Valls està constituïda per un conjunt de membres de caire interdisciplinari, representats per professionals de la Institució i membres del Comitè d'Empresa.

Té una funció assessora de la Direcció, pel que fa a la detecció de necessitats formatives pels professionals de la Institució.

Col·labora en la gestió i elaboració del Pla de Formació anual del centre a partir de la detecció de necessitats formatives, planifica i coordina els cursos interns, selecciona els assistents als cursos i s'ocupa del finançament d'ajuts individuals.

Avalua les activitats formatives que pertanyen al Pla de formació, tant a nivell qualitatiu , a través de qüestionaris d'avaluació, com a nivell quantitatiu, mesurant el grau de compliment dels diferents indicadors establerts.

Estableix i fa una revisió continuada dels criteris, circuits i documentació relativa a la formació de l'organització.

Comissió Bioètica

La Comissió de Bioètica del Pius Hospital de Valls és una comissió assessora per la Direcció i per tots els professionals del centre en diverses àrees que presentin implicacions ètiques i emet recomanacions al respecte (voluntats anticipades, actuació davant malalts terminals, suport vital/reanimació, etc).

La Comissió de Bioètica examina, analitza casos i elabora criteris d'actuació, promou la qualitat del contingut del consentiment informat de l'hospital i revisa els documents que presenten implicacions ètiques.

També organitza cursos i congressos per fomentar l'educació en Bioètica dels professionals del centre.

Comissió d’Infeccions

La Comissió d'Infeccions del Pius Hospital de Valls té la missió de dissenyar el programa anual de vigilància i control de la infecció nosocomial, avaluar el seu resultat i assenyalar els camps apropiats d'intervenció. També li correspon promoure les pràctiques de millora de l'atenció de la salut en la lluita contra la infecció, a tots els nivells de l'organització.

Comissió de Docència

La Comissió de Docència del Pius Hospital de Valls té la funció de vetllar per l'existència de les actituds d'ensenyar i aprendre dins la nostra institució, de col·laborar amb la direcció del centre en el control i gestió de tots els temes relacionats amb l'acreditació com a centre docent de Medicina Familiar i Comunitària i dels convenis amb Institucions o Centres Docents tan assistencials com no assistencials.

Gestiona la docència de pregrau de medicina dins l'hospital i organitza, supervisa i desenvolupa els períodes formatius dels metges interns residents de Medicina Familiar i Comunitària.

La Comissió de Docència també organitza les sessions clíniques generals d'hospital i col·labora amb la comissió assessora de Medicina Familiar i Comunitària.

Comissió de Documentació Clínica

La Comissió de Documentació Clínica del Pius Hospital de Valls vetlla per la qualitat de la Història Clínica, determina els documents que són necessaris implantar o suprimir, procura pel seu format i participa en la creació de la història clínica electrònica.

La Comissió també té cura del correcte ús de la Història Clínica i de la confidencialitat de les seves dades, realitzant audits periòdics per avaluar-ho.

Comissió de Farmàcia i Terapèutica

La Comissió de Farmàcia i Terapèutica del Pius Hospital de Valls, s'encarrega de seleccionar, en base a criteris documentats de seguretat, eficàcia i cost, els medicaments que seran dispensats a pacients hospitalitzats i ambulatoris del Pius Hospital de Valls. Aquests medicaments es recullen a la Guia Farmacoterapèutica que la Comissió elabora, actualitza i difon.

Per altra banda, la Comissió de Farmàcia i Terapèutica facilita informació farmacoterapèutica i resol problemes relacionats amb el medicament, mitjançant la promoció d'una correcta farmacovigilància, la prevenció, detecció i comunicació d'errors de medicació.

Comissió de Lesions per Pressió i Ferides Cròniques

La Comissió de Lesions per Pressió i Ferides Cròniques del Pius Hospital de Valls és un grup tècnic assessor de la Direcció i per tots els professionals de la Institució, encarregats de fomentar, organitzar i coordinar els cuidatges dels pacients amb lesions per pressió o amb risc de desenvolupar-les, en les vessants de prevenció, tractament, control epidemiològic, formació i investigació, amb la finalitat de garantir uns cuidatges experts basats en la millor evidència científica.

La Comissió vol ser un òrgan que examina, assessora, analitza casos i elabora guies d'actuació amb els següents objectius:

  • Millorar la qualitat i eficiència dels cuidatges oferts als pacients amb LPP o risc de desenvolupar-les.
  • Prioritzar i fomentar les mesures de prevenció en tots els àmbits de decisió i actuació d'infermeria.
  • Implantar plans d'actuació específics, amb la intenció de disminuir la incidència de les LPP.
  • Actualitzar, optimitzar i unificar els criteris d'actuació en el tractament dels pacients amb LPP, disminuint la variabilitat professional.
  • Promoure l'ùs de les evidències relacionades amb la prevenció i tractament de les LPP i la seva incorporació a la pràctica diària.
  • Impulsar la formació dels professionals involucrats en el cuidatge de les LPP.

  • Millorar la comunicació, la relació i la coordinació entre els diferents nivells assistencials.

Comissió de Morbimortalitat

La Comissió de Morbimortalitat esdevé un òrgan essencial de l'hospital al fer una supervisió de les dades estadístiques i una anàlisi crítica i objectiva de la mortalitat i morbilitat hospitalària, per detectar, solucionar o evitar deficiències, i proposar millores amb la implementació d'accions de caràcter correctiu o preventiu.

La comissió està constituïda per un equip multidisciplinar, amb el compromís de realitzar de forma compartida una important feina d'avaluació de la pràctica clínica per millorar la qualitat assistencial.

La Comissió de Morbimortalitat suposarà una valuosa eina per a la planificació i gestió facilitant l'assoliment del principal objectiu com a institució sanitària, que és millorar l'atenció dels pacients.

Comissió de Transfusions

La Comissió de Transfusions del Pius Hospital de Valls, s'encarrega, entre d'altres tasques, de regular i avaluar periòdicament l'ús de la sang i altres hemoderivats a l'Hospital. També promou la millora de la pràctica transfusional mitjançant la revisió del compliment de les normatives establertes per organismes legals, el debat i informació sobre noves tècniques o mètodes en medicina transfusional i la millora de les indicacions de transfusió.

També és funció de la Comissió la revisió de les directrius per avaluar les reaccions transfusionals i estimular l'interès i el coneixement de la medicina transfusional dels diferents estaments implicats.

Comissió de Voluntariat

La Comissió de Voluntariat del Pius Hospital de Valls està constituïda per professionals de la institució i facilita l'oportunitat, a totes les persones amb inquietuds de servei, de contribuir en el seu entorn per un món més just i solidari.

Organitza activitats, obertes a tothom, de caràcter sociocultural amb l'objectiu de promoure la participació i fomentar l'esperit de germanor.

Comissió Oncològica

La Comissió Oncològica del Pius Hospital de Valls, es constitueix com un grup de treball amb abordatge multidisciplinar, format per diferents especialistes del centre, on es poden comentar els diferents casos relacionats amb els tumors malignes, a nivell de diagnòstic, opcions terapèutiques i seguiment pertinents.

La Comissió, afavoreix la posada en comú dels casos, elaboració de protocols i sessions d'actualització en la matèria i assegura la correcta utilització del circuit.

Comissió Pastoral de la salut

La Comissió, afavoreix la posada en comú dels casos, elaboració de protocols i sessions d'actualització en la matèria i assegura la correcta utilització del circuit. és treballar en col·laboració amb els professionals de la salut, tenir una actitud atenta i propera a la persona malalta, per a que en cada situació de la seva vida tingui present els valors humans i transcendents que la dignifiquen fins el final de la seva vida.

Per això, un dels seus objectius és treballar per a una millor humanització en tots els àmbits de l'hospital, residències i centres en benefici del malalt, la persona gran i els seus familiars.

Aquesta comissió ajuda a afavorir la trobada personal amb les seves creences i valors, proporcionant el recolzament necessari mitjançant l'acompanyament, diàleg-escolta, orientació i proporcionar les atencions religioses que sol·licitin el malalt o els seus familiars.

Comitè de Gestió Mediambiental

El Comitè de Gestió Mediambiental del Pius Hospital de Valls és l'òrgan responsable del seguiment dels objectius relacionats amb la millora del Medi Ambient de l'Hospital. D'entre les seves principals funcions destaca l'estudi dels problemes derivats de la gestió ambiental i l'anàlisi dels indicadors que mesuren l'impacte ambiental del centre i adopta les mesures correctores necessàries o elabora plans de millora.

Per altra banda, el Comitè recull, valora i desplega les propostes i suggeriments del personal de l'hospital relacionades amb la millora del medi i sensibilitza als professionals mitjançant la difusió de la política mediambiental del centre

Pujar